Home » Power Supply

Power Supply

รีวิวพาวเวอร์ซัพพลาย XPG CORE REACTOR 850W

  • admin 

ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างสบายทั้งซีพียูและกราฟิก จริง ๆ แล้วในภาพรวมซีพียูประสิทธิภาพสูง ๆ อย่าง Ryzen 9 หรือ Core i9 ใช้พลังงานเต็มที่ก็ไม่เกิน 200W และในทางปฏิบัติก็แทบจะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะในการใช้งานจริงแม้แต่การเรนเดอร์งาน 3D ด้วยซีพียูเพียงอย่างเดียว ก็ยังไม่ได้ใช้งานหนักหน่วงในขนาดนั้น ส่วนทางด้านกราฟิกตัวแรงสุดตอนนี้อย่าง GeForce RTX 3090 และ Radeon RX 6900 XT แต่ละตัวก็ยังใช้พลังงานสูงสุดที่ 350W เท่านั้น